แจ้งย้ายการให้บริการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์และนักศึกษา สามารถใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ระบบบริหารการศึกษา (Academic)
https://academic.dusit.ac.th